Mae grantiau rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig sy’n helpu ystod eang o bobl i ddeall a gwarchod y Carneddau. Mae’r gronfa’n agored i grwpiau di-elw a sefydliadau sy’n gweithio â chymunedau o fewn ac ar gyrion y Carneddau – gan gynnwys grwpiau cymunedol, partneriaethau, sefydliadau trydydd sector a chyrff cyhoeddus.

Dyma gyfle i gyfrannu syniadau tuag at brosiectau arloesol a chreadigol sydd ar waith ac i helpu pobl o bob oedran a chefndir i ddarganfod, cadw a dathlu eu treftadaeth leol. Gallai hyn fod trwy brosiectau celf,  dehongli newydd a chreadigol, teithiau cerdded rhithiol, cyrsiau dysgu ar-lein, mentrau lles a llawer mwy.

Mae derbynwyr y grantiau yn cael eu dewis gan banel Cronfa Gymunedol y Carneddau. Mae’r panel yma’n cynnwys gwirfoddolwyr sy’n byw yn yr ardal sydd â diddordeb mewn cyfrannu i amcanion y cynllun, yn ogystal â chynrychiolwyr o Bartneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Artists enjoying an art session of Carneddau Inspired Art
Volunteers taking part in Lidar Training at Penmaenmawr Museum
Sut i ymgeisio

Os yr ydych chi’n meddwl ymgeisio, cysylltwch â un o’n Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol, Sophie neu Tara. Gallent eich helpu trwy drafod pa mor gymwys yr ydych chi, eich cefnogi trwy ddatblygu syniadau a’ch helpu chi ddeall y ffurflen ymgeisio.  

Gall ceisiadau am grantiau o dan £1,000 gael eu cyflwyno unrhyw dro a’u hasesu gan Sophie neu Tara, ein Swyddogion Ymysgylltu Cymunedol. Ond gydag unrhyw grant sydd dros £1,000 mewn gwerth, bydd yn rhaid iddynt gael eu hadolygu gan banel Cronfa Gymunedol y Carneddau, a fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol ar pa brosiectau i’w cyllido ar sail cyngor y Swyddogion. Mae’r panel wedi’i ffurfio o aelodau gwirfoddol o’r gymuned, sy’n cynrychioli’r amrywiaeth o ddiddordeb sydd gan bobl sy’n byw, ymweld neu weithio o fewn y tirwedd.

Cysylltwch â ni!
Clearing up after sheep shearing
Gwybodaeth Ymgeisio

Dewch i ddarganfod mwy am y broses ymgeisio!

Dysgu Mwy